مزاج شناسی

تشخیص مزاج

مزاج

عناصر چهارگانه شامل آتش، خاک، هوا و آب می باشند. و این عناصر معادل چهار خلط در بدن هستند. طوری که این اخلاط در بدن ما ترکیب شده اند، مزاج ما را تعیین می کند. ... ادامه مطلب